2019-2020 News Clips

15 AUGUST CELEBRATION

26 JANUARY

DR. A.P.J KALAM SIR SHRADHDHANJALI

DR. VIKRAM SARABHAI BIRTH CELEBRATION

I.T.QUIZ & NATIONAL SCIENCE DRAMA AYOJAN

I.T.QUIZ DISTRICT LEVEL

I.T.QUIZ STATE LEVEL

MAHATMA GANDHI JAYANTI CELEBRATION

NASHABANDHI SAPTAH CELEBRATION

NATIONAL BALVIGYAN PARISHAD

NATIONAL SCIENCE DAY

NATIONAL SCIENCE DRAMA (DIST. LEVEL)

NATIONAL SCIENCE DRAMA

(DISTRICT LEVEL)

NATIONAL SCIENCE SEMINAR YOJASHE

NCSC DISTRICT LEVAL YOJAI

NCSC TEACHER TRAINING AYOJAN

NCSC TEACHER TRAINING YOJAI

SURYA GRAHAN

URJA SARAKSHAN DAY

URJA UTSAV

WORLD CANCER DAY

WORLD LION DAY CELEBRATION

WORLD OZONE DAY CELEBRATION